Матеріал: 

Тема. Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві

Мета: розширити уявлення учнів про основні права дитини в сім'ї та суспільстві; викликати в учнів бажання знати свої права; сприя- ти розумінню учнями важливості прав дитини для розвитку особис- тості; розвивати самостійність.

На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва «Ранок», зокрема плакат «Права дитини».

ХіД УРОКУ

Вступна бесіда

Учитель. Що потрібно для того, аби дитина виросла? (Їсти, гра­тися, займатися фізкультурою, вчитися, спілкуватися, дотриму­ватися здорового способу життя тощо)

На все, про що ви зараз сказали, ви маєте право.

Як ви розумієте значення слова право? (Необхідне правило; те, що можна робити)

Право — надана законами держави можливість здійснювати певну діяльність.

У кожної людини є свої права, які захищаються законами дер­жави і міжнародними законами. У кожної дитини також є права, і вони також захищаються державним законом, а ще міжнародним законом — Конвенцією ООН про права дитини. Держави, які прий- няли (ратифікували) Конвенцію, погоджуються, що на їх території діти мають права, окреслені цим законом. Україна прийняла даний закон. (Вчитель демонструє плакат «Конвенція прав дитини» і пе- рераховує основні права дитини.)

Робота за підручником (С. 41-42)

Читання тексту.

Хто вас захищає?

Як називається Основний Закон країни?

Які права ви маєте за Конституцією?

Розгляньте малюнки підручника.

Які права дитини затверджені Організацією Об'єднаних На- цій? Укладіть відповідні речення.

Висновок: права дітей захищає держава. Якщо ви відчуваєте пев­ні утиски з боку старших чи однолітків, звертайтеся по допомогу до старших друзів, учителів, до міліції або соціальної служби.

Розкажіть про права, які допомагають вам зберегти й зміц- нити здоров'я.

Учитель. Для того щоб зберегти право, наприклад право на на- вчання, дітям потрібно дотримуватись певних обов'язків.

Які учнівські обов'язки ви знаєте? (Доцільно записувати від­повіді на дошці або на плакаті. Увага учнів звертається на те (і це позначається стрілочками), що обов'язки пов'язані з правами.)

Оскільки право навчатися є не тільки в одного учня, а й у його однокласників, то ваш обов'язок — не порушувати їх права, тобто не заважати їм слухати і вчитися на уроці. У вчителя є право пра- цювати — навчати всіх дітей у класі, тому ніхто не повинен пору­шувати право вчителя, а обов'язок учня — не заважати вчителеві проводити урок.

Які ще обов'язки є в дитини?

Вчитель разом із дітьми створює плакат «Мої обов'язки», куди записує основні обов'язки дітей (вчитися, піклуватися про здоров'я, любити батьків, виконувати правила, встановлені в школі, тощо).

Важливо підвести учнів до висновку, що в дитини є право на здоров'я, на любов батьків, отже, є й обов'язок піклуватися про своє здоров'я, турбуватися про батьків і т. ін.

Висновок: права й обов'язки будь-якої людини, будь-якої дити­ни взаємопов'язані і дуже важливі; життя буде гармонійним і спра- ведливим за умови, якщо кожна людина дотримуватиметься своїх прав і не забуватиме про свої обов'язки як гарантію дотримання прав інших.

Фізкультхвилинка

Раз, два, три, чотири — У лісок ми ходили, Зайця сірого зустріли. Зайчик прудко так стрибає, Пташка весело літає, Швидко лис десь пробіжить, Їжачок в кущах сидить. Посиділи і ми трішки, Щоб спочили руки, ніжки. Всі веселі, от чудово! У лісок підемо знову.

Робота в зошиті (С. 25-26)

1) № 1. Вивчення вірша.

Назвіть права дитини, про які йдеться у вірші.

І дівчатко, і хлоп'я Мають право на ім'я. Ти — Надійка, я — Василь. А оцей малюк — Максим.

Мають Дмитрик і Оленка Ще й по батькові ім'я. «Я — Дмитро Ілліч Орленко! Каже впевнено хлоп'я. І дівчатко, і хлопчина, І великі, і малі Мають власну Батьківщину, Найріднішу на землі. Мають право називати Україну словом МАТИ, Бо вона дітей завжди Оборонить від біди.

(І. Жиленко)

№ 2. Напишіть, які права дитини, затверджені ООН, вам відомі. Які з цих прав допомагають збереженню й зміцненню здоров'я?

— Якби ви складали перелік прав дитини, що б ви до нього вклю­чили?

Розгляньте малюнок на с. 26. Згадайте казку А. Ліндгрен «Ма- люк і Карлсон, що живе на даху».

Який персонаж казки викликає співчуття і чому?

Хто гнітить Малюка?

Як ви ставитесь до слів фрекен Бок: «Нічого-нічого, — сказала фрекен Бок, — у мене і діти і собаки швидко стають шовковими».

Яке ім'я придумав Малюк для фрекен Бок?

Хто в цій історії виступає захисником прав Малюка?

4) № 4. Обведіть номери правил, яких ви дотримуєтесь, зеленим олівцем, яких не дотримуєтесь — червоним.

Готовий допомогти товаришеві.

Не ображаю менших.

Мирно граюся з друзями.

Поважаю працю чергових.

Завжди вітаюся з товаришами.

Не гніваюся, коли програю у грі.

Чемно розмовляю з однокласниками.

5. Підсумок уроку

Які права мають діти?

У яких документах записані ці права?

Що означають слова «Ти — не один!»?

До кого діти можуть звернутися по допомогу?

Які ваші права порушуються в родині, в школі?

Хто вам може допомогти мати рівні з іншими права?

Які права та обов'язки має школяр?

Розкажіть про свої права, які допомагають зміцнити й збере- гти здоров'я.

Вчительска мережа online